close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 •  

  Aktualna od 01.01.2016

   

  Wysokość opłaty w MAD:

  1. Czynności paszportowe

  1.01

   

  Wydanie paszportu

  1219

  1.02

   

  Wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia

  776

  1.03

   

  Wydanie paszportu tymczasowego (PT) osobie, która ukończyła 18 lat , a nie ukończyła 70 roku życia

  443

  1.04

   

  Wydanie paszportu tymczasowego (PT) osobie małoletniej

  333

  1.05

   

  Wydanie paszportu tymczasowego (PT) na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która nie ukończyła 70 roku życia

  167

   

  1.06

   

  Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

   

  3655

  1.07

   

  Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport osobie małoletniej, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jej opiekuna

  2326

  1.08

   

  Wydanie drugiego paszportu

  1219

   

  2. Czynności w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

  2.01

   

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego[i]

  3987

  2.02

   

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*

  443

  2.03

   

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*

  886

  2.04

   

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego*

  3987

  2.05

   

  Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161)

  333

   

   

   

  3.   Czynności wizowe

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  665

  3.02

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku
  o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  665

  3.05

   

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  333

  3.06

   

  Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)

   

  333

  4. Wydawanie zaświadczeń i  zezwoleń

  4.01

   

  Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

  665

  4.02

   

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

  554

  4.03

   

  Wydanie innego zaświadczeni niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

  333

   

   

   

  5. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

  5.01

   

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  333

  5.02

   

  Wydobycie za granica i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

  333

  5.03

   

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

  222

  5.04

   

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

  554

   

  6. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

   

  6.01

   

   Legalizacja dokumentu

   

  333

   

  6.02

   

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypis, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

  665

   

  6.03

   

   Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

   

  333

   

  6.04

   

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego 

  333

  6.05

   

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  333

  6.06

   

  Sporządzenie aktu notarialnego

  2215

  6.07

   

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  333

  6.08

   

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski  - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia **)

  997

   

  6.09

   

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski  - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia **)

   

  333

  6.10

   

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski  dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

  333

   

   

  7. Czynności w sprawach dotyczących stanu cywilnego

  7.01

   

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska małżonków i ich dzieci, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń, przekazanie dokumentacji do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

  5538

   

  7.02

   

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  554

  7.03

   

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  554

  7.04

   

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ***)

  554

  7.05

   

  Przyjcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji  do właściwego urzędu stanu cywilnego

  554

  7.06

   

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie ***)

  554

  7.07

   

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu  ***)

  554

  7.08

   

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany  imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  554

  7.09

   

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

  554

  7.010

   

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  333

   

  8. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

  8.01

   

  Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

  2658

  8.02

   

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  3323

  8.03

   

  Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

  2215

   

  8.04

   

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej                                        

  443

   

  9. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności  ****)

  9.01

   

  Wykonanie na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

  997

  9.02

   

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  333

   

  *)    Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (pozycje 6.04, 6.05, 6.06 taryfy opłat konsularnych).

    

  **) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

   

  ***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille

   

  ****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularna oraz zwrotu poniesionych wydatków.

   

  Tabela opłat konsularnych w formacie pdf

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: