close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • DOWODY OSOBISTE

 •  

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Rabacie informuje, że od 1 marca 2015 r. sprawy dot. dowodów osobistych reguluje Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

   

  Zgodnie z nową regulacją konsul RP nie jest upoważniony ani do wydawania ani do pośredniczenia w wydawaniu dowodów osobistych.

   

  Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu na formularzu określonym rozporządzeniem.

   

  Posiadaczowi dowodu osobistego, który zgłosił utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w urzędzie konsularnym, konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Jest ono wolne od opłat.

   

  Uwaga: Zaświadczenie nie jest dokumentem podróży i nie uprawnia do przekraczania granic.

   

  W przypadku dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydawane jest na wyraźne żądanie posiadacza dowodu wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu i po wskazaniu adresu, na jaki ma być on wysłane.

   

  Osoby przebywające poza granicami kraju, które tym samym nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w siedzibie organu gminy, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

   

  Osoba która utraciła dowód osobisty i nie posiada paszportu, w przypadku konieczności otrzymania dokumentu tożsamości umożliwiającego powrót do miejsca stałego pobytu, powinna zgłosić się osobiście do najbliższego konsulatu RP w celu uzyskania paszportu tymczasowego. Paszport taki wydawany jest zwykle z bardzo krótkim terminem ważności.

   

  W razie zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym, obywatele polscy obowiązani są wymienić dowód osobisty w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. Jeżeli osoby te nie złożą wniosku o wymianę dowodu osobistego we wskazanym terminie, posiadany przez nich dowód osobisty zostanie unieważniony z urzędu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności obligującej do jego wymiany

   

  UWAGA: w konsulacie RP można wyrobić wyłącznie paszport. Dowód osobisty i prawo jazdy wydawane są tylko w Polsce.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: