close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Paszport uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej. Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa do wjazdu na terytorium RP. Wszystkie paszporty w okresie swojej ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.   

   

  W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 1415), która nowelizuje przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.) i która ma na celu udoskonalenie obsługi paszportowej obywatela polskiego.

   

  Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 tej ustawy Paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul” (..) w warunkach konsularnych możliwe jest przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu poza okręgiem konsularnym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania powinna mieć na uwadze, że zniesienie zasady właściwości miejscowej nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego (np. w sprawach o przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego dokumentu lub przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, tłumaczenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż język urzędowy w kraju, w którym składany jest wniosek) i może co spowodować, że okres oczekiwania na paszport będzie dłuższy niż w konsulacie „macierzystym”. Na osobie składającej wniosek spoczywa obowiązek uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty, a także - uzyskania właściwych tłumaczeń dokumentów.

   

  - Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

   

  - Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, osoba, która otrzyma decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi polskiemu drugiego paszportu (o którym mowa w art. 22 ustawy), może złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

   

  RODZAJE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

   

  Konsul wydaje:  

  - paszporty tymczasowe

  oraz pośredniczy w wydawaniu personalizowanych w kraju :

  - paszportów biometrycznych

   UWAGA! Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie wydaje paszportów.

   

   

  TERMINY WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

   

  - Paszport tymczasowy -  ważny nie dłużej niż 1 rok
  - Paszport biometryczny – ważny 10 lat dla osób powyżej 13 roku życia
  - Paszport biometryczny  - ważny 5 lat dla małoletnich do 13 lat
   

   

  1. Paszport tymczasowy wydaje się:

   

  1. Osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (biometrycznego) personalizowanego w RP (o ile interesant złoży wniosek),
  2. Osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  3. Osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach losowych związanych np. z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  4. Osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową, (art. 23 ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy)
  5. Osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

  Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi kilka dni. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być skrócony lub wydłużony.

  UWAGA! W ruchu osobowym między Polską a niektórymi krajami został zniesiony obowiązek wizowy, ale tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych (np. Kanada). Obywatel polski podróżujący do takich krajów z paszportem tymczasowym powinien wystąpić o wizę.

   

   

  2. Paszport biometryczny (zawiera dane biometryczne, tj. wizerunek twarzy i odciski palców jego posiadacza w formie elektronicznej) wydaje się:

   

  1.  Osobom powyżej 13. roku życia – jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

  2.  Osobom, które nie ukończyły 13 lat – jest ważny 5 lat od daty jego wydania,

   

  Okres oczekiwania na paszport biometryczny wynosi ok. 2 miesięcy. Paszporty produkowane są centralnie  w Polsce. Okres ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport minimum 2 miesiące przed utratą ważności dotychczas posiadanego paszportu.

   

  Wymiana paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego może nastąpić z powodu:

   

  • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
  • zmiany wyglądu posiadacza paszportu, mogącej utrudnić jej rozpoznanie;
  • braku miejsca w dotychczasowym paszporcie na wizy lub stemple. W powyższych przypadkach opłata za nowy paszport jest obniżana o jedną dziesiątą za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu;
  • zniszczenia lub uszkodzenia paszportu.

   

  W celu uzyskania paszportu tymczasowego/paszportu należy złożyć/okazać osobiście w urzędzie konsularnym następujące dokumenty:

   

  • Czytelnie wypełniony (pismem przypominającym druk)  i podpisany  wniosek o wydanie paszportu tymczasowego (formularze do pobrania w konsulacie). UWAGA: dzieci, które ukończyły 13 lat, składają podpis w ramce. U młodszych ramka pozostaje pusta. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 13 lat nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.
  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał) gdy wnioskodawcy nie został nadany numer PESEL oraz patrz punkt poniżej.
  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (oryginał) - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku np. zawarcia małżeństwa za granicą.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości,  obywatelstwa osoby albo w przedstawionych dokumentach występują rozbieżności w danych osoby, konsul może żądać przedłożenia: odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego przez osobę ubiegającą się o paszport, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).
  • Poprzedni paszport do wglądu lub (w przypadku paszportu utraconego) fotokopię paszportu i  policyjne potwierdzenie zgłoszenia terminu oraz okoliczności utraty paszportu. Jeśli wnioskujący nigdy nie posiadał paszportu RP, powinien przedstawić dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (np. aktualna decyzja o nadaniu lub poświadczenie obywatelstwa polskiego albo, w wypadku małoletniego, polski paszport jednego z rodziców). Jeśli poprzedni polski paszport utracił dawno ważność, należy udokumentować posiadanie polskiego obywatelstwa; wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie poświadczenia obywatelstwa polskiego, wydawanego przez Wojewodę.
  • Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • Powyższe wymogi dotyczące fotografii stosuje się również wobec dzieci do 5. roku życia.
  • Szczegóły dotyczące formatu fotografii dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP http://www.msw.gov.pl/ftp/pdf/plakat_nowe_zdjecia_do_paszportu.pdf

   

  Przyjęcie wniosku paszportowego następuje  po przedłożeniu wymaganych ww. dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty przed wykonaniem czynności konsularnej

   

  Wniosek o paszport składa się osobiście. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego bez osobistego stawiennictwa przesyła  z wyprzedzeniem pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego złożenia wniosku; konsul, po analizie sytuacji wnioskodawcy decyduje, czy odstąpienie od osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru paszportu tymczasowego jest uzasadnione (art. 13 ust. 5 Ustawy), określa szczegółowo rodzaj niezbędnych do przesłania  dokumentów oraz tryb ich przekazania.

   

  Osoby małoletnie

   

  • Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje rodzice lub ustanowieni  przez sąd opiekunowie. W uzasadnionych przypadkach osobiste stawiennictwo jednego z rodziców (ew. opiekuna ustanowionego jw.) można zastąpić jego zgodą dla dziecka złożoną przed marokańskim lub polskim notariuszem (polskim konsulem). Wymaga się, aby przynajmniej jedno z rodziców posiadało ważny polski paszport. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej niezbędna jest obecność obydwojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, zawierającą poświadczenie własnoręczności podpisu przez konsula lub notariusza.

   

  UWAGA! Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagana jest osobista obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat (art.13.2.). Obecność dzieci do lat 5 nie jest obowiązkowa. Zalecamy jednak ich przybycie, z uwagi na ewentualną możliwość odrzucenia przez konsula nieprawidłowo wykonanego zdjęcia dziecka. Dzieci, które ukończyły 13 lat, składają podpis w ramce w formularzu paszportowym. Odciski palców pobiera się od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia - art. 18 ust. 3a.

   

  UWAGA! Z dniem 26 czerwca 2012 r. utraciły ważność wszystkie wpisy danych dzieci, zamieszczone w paszportach rodziców - dokonane przed dniem 28 sierpnia 2006 r. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica).

   

  Od dnia 11 sierpnia 2012 r. możliwe jest na wniosek rodziców wydawanie również dzieciom poniżej 5 roku życia paszportów ważnych przez 5 lat od daty wydania. Niezbędne jest dokonanie wcześniejszej rejestracji aktu urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

   

   

  ODBIÓR PASZPORTU

   

  Odbiór paszportu lub paszportu tymczasowego następuje w tym samym urzędzie paszportowym, w którym złożono wniosek.

  Przy odbiorze nowego dokumentu paszportowego, należy bezwzględnie okazać dotychczas posiadany paszport lub paszport tymczasowy, w celu jego anulowania.

  Przy odbiorze paszportu biometrycznego (5 lub 10-letniego) konieczna jest obecność dziecka powyżej 12 roku życia i jednego z rodziców.

   

  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście. Obowiązek ten wynika z konieczności weryfikacji danych biometrycznych zapisanych w dokumencie paszportowym na mikroprocesorze. W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego i weryfikacji danych biometrycznych (formularz wniosku w urzędzie konsularnym), jednak w tym wypadku organ paszportowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy produkcyjne.

  Dokumenty przesyłamy wyłącznie na obszarze naszego okręgu konsularnego (po sprawdzeniu możliwości bezpiecznej przesyłki dokumentu) i po uiszczeniu przez odbiorcę opłaty za przesłanie dokumentu pocztą (do weryfikacji każdorazowo ze względu na duże wahania i różnice kosztów kurierskich w regionie).

   

   

   

   

   

   

  Numer PESEL

   

  Do złożenia wniosku paszportowego konieczne jest posiadanie numeru PESEL (formularz do pobrania w urzędzie konsularnym). Osoby nieposiadające tego numeru mogą złożyć wniosek jednocześnie o PESEL i paszport. O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego – występuje konsul. Nie pobiera się opłaty za tę czynność. Do nadania nr PESEL niezbędne są polskie akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) oraz dokument tożsamości. Zagraniczne akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) wymagają uprzedniego umiejscowienia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

   

   

  Obowiązek wystąpienia o wymianę dokumentu paszportowego

   

  UWAGA! W przypadku zmiany (np. poprzez zawarcie małżeństwa) lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą) od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  Dokument paszportowy traci ważność po upływie 4 miesięcy (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą) od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, o których mowa powyżej, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

   

   

  OPŁATY KONSULARNE

   

  pobierane są w gotówce przy składaniu wniosku na podstawie przepisów rozporządzenia ministra spraw zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych  (patrz: Tabela Opłat Konsularnych).

  W celu zastosowania zniżki prosimy o okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłaty (np. w przypadku uczącej się młodzieży do 26 roku życia, fakt nauki lub studiów powinien być udokumentowany okazaniem np. legitymacji lub zaświadczenia).

  Za wydanie paszportu w zamian za ważny paszport utracony z przyczyn zawinionych przez posiadacza obowiązuje podwyższona opłata (patrz: Tabela Opłat Konsularnych)

  Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od:

  1) osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  3) osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

  4) żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się o 50% w przypadku:

  1) emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.6)), a także współmałżonków tych osób pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;

  2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  3) kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

  4) osób małoletnich do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia.

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się częściowo w związku z:

  1) ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268);

  2) ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;

  3) z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy ( art. 10 ust. pkt 3).

   

  UWAGA!

  W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji należy wysłać e-maila na adres: rabat.konsulat@msz.gov.pl lub telefonować na numer: +212 537 77 11 73 w godz. 09.00‑16.00.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: