close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI STUDENCKIE

 • Praktyki, wolontariat i staż odbywają się zarówno w Ministerstwie, jak i w placówkach zagranicznych, z wyłączeniem praktyk zawodowych, które odbywają się wyłącznie w Ministerstwie.

   

   

   

  Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Praktyki studenckie i zawodowe są nieodpłatne. Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

   • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
   • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
   • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.
   • biegle władać językiem francuskim oraz ewentualnie arabskim;

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej
  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

   Zgłoszenie na praktykę powinno zawierać następujące dane i dokumenty:

  •  podanie o odbycie stażu, adresowane do Ambasadora RP w Maroku, w którym należy określić swoje zainteresowania, podać oczekiwania odnośnie praktyki i preferowany termin odbycia stażu;
  •  wypełniony formularz aplikacji Nr. 2, dot. praktyki studenckiej w placówce zagranicznej, dostępny na stronie http://www.rekrutacja.msz.gov.pl/;
  •  życiorys;
  •  rekomendację rektora, dziekana lub promotora pracy magisterskiej, dyplomowej, doktorskiej;
  •  kserokopię pierwszych czterech stron dowodu osobistego starego typu lub dwóch nowego oraz kserokopię głównej strony paszportu;
  •  dane osobowe wypisane na oddzielnej stronie: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania w Polsce, telefon kontaktowy oraz adres e-mailowy, PESEL, nr paszportu oraz termin jego ważności, czasowy adres zamieszkania w Rabacie oraz dane dotyczące uczelni (adres, telefon, fax);
  •  dokument potwierdzający posiadanie polskiego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  •  kopię zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

  Komplet ww. dokumentów należy przesłać na adres Ambasady RP w Rabacie (23, av. Oqbah, BP 425, Rabat, Maroc), z dopiskiem na kopercie „Podanie o praktykę".

  UWAGA: Oryginał zaświadczenia o niekaralności należy równolegle dostarczyć listem poleconym do Biura Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Aleja J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa).

   

   

  3. Informacja dodatkowe:

  • Decyzja o przyjęciu na praktykę leży w gestii szefa Placówki. Rozpatrywanie podań jest przeprowadzane na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia stażu. Z uwagi na duże zainteresowanie praktykami w naszej placówce, o staż należy ubiegać się z około półrocznym wyprzedzeniem. O zakwalifikowaniu się na staż kandydaci informowani są listownie i drogą elektroniczną.
  •  Staż w Ambasadzie jest nieodpłatny, placówka nie pokrywa również kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia zdrowotnego podczas trwania praktyki.
  •  W trakcie stażu studenci mają okazję współpracować z Wydziałem Politycznym Ambasady. Funkcję opiekuna pełni Pierwszy Sekretarz ds. Polityczncyh.

  Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

   

  W MSZ możliwe jest zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.  Staż taki może trwać do 12 miesięcy i jest finansowany ze środków Urzędu Pracy.

   

   

  Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w MSZ lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

   

  Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem:

   

  1. praktyki w Centrali MSZ – formularz należy przesłać na adres: ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: praktyki@msz.gov.pl;
  2. praktyki w placówce zagranicznej - formularz należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres wybranej placówki zagranicznej. 

  W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu/wolontariatu.

   

  Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych można uzyskać przesyłając zapytanie do Biura Spraw Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego /link do podstrony KONTAKT/ lub e-mailem na adres praktyki@msz.gov.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem (22) 455 52 02.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: