close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1 maja 2017

  13. Rocznica wstąpienia do UE, Dzień Flagi RP i Polonii oraz Święto Konstytucji 3 Maja - doniosłe wydarzenia pierwszych trzech dni maja 2017

  1. Trzynaście lat członkostwa Polski w UE

   

  Polska, razem z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą, wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Rok wcześniej, 7-8 czerwca 2003 roku odbyło się referendum akcesyjne, w którym 77,45 % Polaków opowiedziało się za członkostwem w UE.

   

  Pierwszym krokiem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Symbolicznym momentem było złożenie 8 kwietnia 1994 roku przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach formalnego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Cztery lata później rozpoczęły się właściwe negocjacje akcesyjne z UE.

   

  Polska jest najludniejszym i największym powierzchniowo krajem, które przystąpiły do UE po 2004 roku. W całej UE Polska gospodarka jest 8. największą gospodarką, będąc jednocześnie jedną z najszybciej rozwijających się.

   

  Polska jest aktywnym i ważnym członkiem Unii Europejskiej, uczestnicząc w najważniejszych debatach toczących się na forum Unii Europejskiej nt. przyszłości UE, polityki migracyjnej, klimatycznej i gospodarczej.

   

  W roku 2017 obchodzona jest 60. rocznica Traktatów Rzymskich, które dały początek Unii Europejskiej.        

   

  W szybko zmieniającym się świecie, w sytuacji związanej m.in. z opuszczaniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Polska zabiega o podjęcie szerokiej debaty na temat reformy Unii Europejskiej. „Priorytetem działań naszego rządu jest naprawa Unii Europejskiej” – mówił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w swoim expose wygłoszonym przed Sejmem RP 9 lutego br.

   

   

  2. Dzień Polonii i Polaków za Granicą

   

  Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony 2 maja został ustanowiony przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP w 2002 roku w „dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach.”

   

   

  Z okazji dzisiejszego święta Polonii i Polaków za granicą dziękuję za Państwa oddanie sprawom Ojczyzny, za pielęgnowanie polskiego dziedzictwa, języka i kultury, a także promowanie pozytywnego wizerunku Polski na całym świecie. W imieniu moim i polskiej dyplomacji życzę Państwu także sukcesów zarówno w życiu osobistym, zawodowym i w sferze publicznej. Liczę, że nie tylko będziecie Państwo utrzymywać kontakty z naszym Krajem, ale także będziecie do niego powracać, gdyż nasze drzwi pozostają dla Państwa zawsze otwarte. Żywię też głęboką nadzieję na dalszą udaną współpracę na rzecz dobrego imienia Polski i jeszcze skuteczniejszego promowania dorobku Polaków poza granicami naszego kraju.

   

   

  Witold Waszczykowski

   

  Minister Spraw Zagranicznych

   

   

  Według danych MSZ, między 18-20 milionów Polaków żyje poza granicami kraju - ok. 12,5 mln w Ameryce Północnej i Południowej, 4,3 mln w Europie Zachodniej oraz 1,5 mln w Europie Wschodniej. Największa polska diaspora znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2012 roku polskie pochodzenie zadeklarowało ponad 9,6 mln osób.

   

  W expose wygłoszonym w Sejmie RP w lutym 2017 roku minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podkreślił, że „Polonia i Polacy żyjący poza granicami kraju zajmują wyjątkowe miejsce w polityce zagranicznej Rzeczpospolitej. Są członkami naszej polskiej rodziny, cząstką Polski w najdalszych zakątkach świata”.

   

  Polski rząd pielęgnuje kontakty z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą na wiele sposobów, m.in. poprzez „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”, definiujący strategiczne cele: wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, umacnianie polskiej tożsamości i zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej, wzmacnianie środowisk polskich za granicą, wspieranie powrotów Polaków do kraju oraz tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, a także wielopłaszczyznowy rozwój kontaktów z Polską.

   

   

  3. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   

  W tym roku mija 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w nowożytnej Europie i drugiej, po amerykańskiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej.

   

  Największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu Czteroletniego obradującego od października 1788 do maja 1792 r. było uchwalenie Ustawy Rządowej, która miała stać się fundamentem wewnętrznego odrodzenia Rzeczypospolitej szlacheckiej. Konstytucja była oparta o najbardziej postępową, reformatorską myśl oświeceniową. Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

   

  Tekst konstytucji obejmował wstęp i 11 artykułów. Według Konstytucji 3 Maja ustrój Rzeczypospolitej Polskiej miał opierać się na koncepcji zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władz. Ustawa zasadnicza zapewniała dominację władzy ustawodawczej nad wykonawczą, zapewniając rozległe kompetencje Izbie Poselskiej osłabiając jednocześnie pozycję monarchy.

   

  Od chwili uchwalenia Konstytucja 3 maja 1791 stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej. Dokument stał się przedmiotem w Europie i za oceanem jako drugi tego rodzaju na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z roku 1787. Edmund Burke, irlandzki filozof i ojciec nowoczesnego konserwatyzmu pisał o Konstytucji 3 Maja w ten sposób: „Widzimy, jak za jednym razem położono kres anarchii i obalono poddaństwo, wzmocniono tron dla ochrony narodu, nie naruszając przy tym jego wolności... Nikt nie poniósł strat, ani nie został poniżony. Wszyscy, od króla do prostego robotnika, polepszyli swoje położenie.”

   

  Mimo, iż Konstytucja 3 Maja przetrwała tylko rok, do rosyjskiej interwencji wojskowej latem 1792 roku, stała się dla następnych pokoleń Polaków powodem dumy, a pamięć o niej pomogła narodowi polskiemu przetrwać 123-lata rozbiorów. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791, jednak oficjalne obchodzenia święta pod zaborami było zabronione. Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku, oraz ponownie po upadku komunizmu w 1990 roku. Do końca II wojny światowej oraz w czasach Polski Ludowej obchodzenie Dnia Konstytucji było zabronione. Obecnie Konstytucja 3 Maja traktowana jest przez Polaków jako jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń historycznych w dziejach Polski.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: